ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Iconomic Network, gevestigd te Amsterdam. 

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 Onder Iconomic Network wordt verstaan: De besloten vennootschap Iconomic Network B.V., gevestigd te (1062 HG) Amsterdam aan de Koningin Wilhelminaplein 1, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74469460. Iconomic Network is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder bootcamp/cursus wordt verstaan: een door Iconomic Network verzorgde bootcamp, cursus, workshop of masterclass.

1.3 Onder deelnemer/cursist wordt verstaan degene die de opleidingsovereenkomst heeft geaccordeerd of ondertekend van een door Iconomic Network verzorgde bootcamp/cursus.

1.4 Onder koper wordt verstaan: degene die met een koopovereenkomst tot levering van zaken of producten afsluit, alsmede degene, die Iconomic Network anderszins opdracht geeft om voor diens rekening diensten te verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door Iconomic Network opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door Iconomic Network verzorgde bootcamps, cursussen en verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.

2.2 Door digitale aanmelding, het accorderen van de algemene voorwaarden en het voldoen van een (aan)betaling voor een bootcamp/cursus, aanvaardt de deelnemer/cursist deze algemene voorwaarden.

2.3 Elke deelnemer/cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de geaccordeerde of getekende opleidingsovereenkomst met de (eventuele) betalingstermijn(en).

2.4 Toepassing van door koper of deelnemer/cursist ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Afwijking van bepalingen, opgenomen in deze algemene voorwaarden, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven immer onverkort van toepassing.

2.6 Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.7 Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Iconomic Network om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds door Iconomic Network gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen.

4.2 De opgegeven prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Iconomic Network een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig de te maken kosten en deze risico’s.

4.4 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Iconomic Network niet voor de toekomst.

HOOFDSTUK II OPLEIDINGEN

Artikel 5 Overeenkomst/inschrijvingsvoorwaarden

5.1 Aanmeldingen kunnen digitaal via de website of schriftelijk via een te ondertekenen en in te leveren opleidingsovereenkomst verlopen. Aanmelden voor een opleiding bij Iconomic Network geschiedt (bij voorkeur) door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website www.iconomicnetwork.com.

5.2 Nadat Iconomic Network in het geval van een online inschrijving het juist en volledig ingevulde inschrijfformulier alsmede een akkoord op de algemene voorwaarden heeft ontvangen en de deelnemer/cursist vervolgens de digitale opleidingsovereenkomst heeft ondertekend, is de opleidingsovereenkomst van kracht. In het geval van een schriftelijke inschrijving is dat bij het daadwerkelijk ondertekenen van de opleidingsovereenkomst. (Beide inschrijvingen worden bevestigd per e-mail).

5.3 Deelnemers/cursisten worden geplaatst op volgorde van inschrijving.

5.4 Degene, deelnemer/cursist of bedrijf, die volgens het inschrijfformulier als debiteur wordt aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de deelnemer/cursist worden gevoerd. In het geval deelnemer/cursist een derde als debiteur heeft aangemerkt en deze gaat daarmee niet akkoord, is de deelnemer/cursist aansprakelijk voor het betalen voor het bedrag. Daarnaast geldt artikel 8.

5.5 Indien de deelnemer/cursist de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor deelname te verlenen via een speciaal, op de website van Iconomic Network opgenomen formulier alsmede de overeenkomst voor akkoord te ondertekenen. Bij een schriftelijke inschrijving dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke opleidingsovereenkomst te ondertekenen. 

5.6 Iconomic Network behoudt zich het recht voor een deelnemer/cursist uit te sluiten van deelname als het verschuldigde trainingsgeld niet tijdig en conform de in artikel 8 hierna bedoelde wijze op de rekening van Iconomic Network is bijgeschreven.

5.7 De deelnemer/cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding/cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels.

5.8 (Rechts)handelingen van ondergeschikten van Iconomic Network binden Iconomic Network niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Iconomic Network uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.

5.9 De door Iconomic Network aangegane verbintenissen houden nooit meer in dan een inspanningsverplichting.

5.10 Iconomic Network is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 6 Annulering/wijzigingen door de Iconomic Network

6.1 Iconomic Network kan niet garanderen dat de bootcamp/cursus daadwerkelijk plaats zal vinden. Iconomic network is te allen tijde gerechtigd een bootcamp/cursus te annuleren, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 De bootcamp/cursus zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van Iconomic Network, te weinig deelnemers/cursisten deel wensen te nemen aan de bootcamp, cursus of workshop.

6.3 In geval de opleiding door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vindt deze mededeling zo spoedig mogelijk voor de eerste (les)dag van de opleiding/cursus plaats.

6.4 Bij annulering van de bootcamp/cursus door Iconomic Network heeft de deelnemer/cursist recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling dan wel het reeds betaalde geld. De termijn voor terugbetaling is vier weken na annulering. 

6.5 Indien er voor een opleiding/cursus een maximaal aantal deelnemers/cursisten is opgenomen en het aantal inschrijvingen dit maximum heeft bereikt, is Iconomic Network bevoegd om deelnemers/cursisten te weigeren. Dit zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor de start van de bootcamp/cursus per e-mail kenbaar worden gemaakt.

6.6 Iconomic Network kan niet garanderen dat bij het vaststellen van de data van de lesdagen rekening gehouden wordt met de voorkeuren van de deelnemer/cursist.

6.7 Iconomic Network is gerechtigd om reeds ingeplande lesdagen te verplaatsen of de locatie te wijzigen (inclusief het volgen van online lessen), dan wel (gast)docenten te vervangen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.8 Bij wijziging van de opleidingsdata en/of -locatie door Iconomic Network worden de deelnemers/cursisten hiervan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van desbetreffende les van de op de hoogte gebracht.

6.9 Het verplaatsen van een reeds ingeplande lesdag door de deelnemer/cursist behoort niet tot de mogelijkheden.

Artikel 7 Betaling

7.1 In het geval van een online inschrijving kan de factuur worden voldaan door middel van de bijgevoegde iDEAL-link.

7.2 Uitgezonderd de eerste factuur bedraagt de betalingstermijn voor elke factuur 14 dagen na factuurdatum. De deelnemer/cursist dient ervoor te zorgen dat de factuur binnen deze termijn wordt voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is er sprake van wanbetaling. Bij wanbetaling is het gehele bedrag aan opleidingsgeld direct en in het geheel opeisbaar.

7.3 Bij elke wanbetaling zal een bedrag van € 25,00 in rekening worden gebracht. Bij betaling in termijnen, zal de vordering ter zake het totaal verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente na de tweede wanbetaling uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten en rente die Iconomic Network aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op de deelnemer/cursist worden verhaald.

7.4 Wanbetaling geeft Iconomic Network het recht om de deelnemer/cursist (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te ontzeggen, totdat de betalingsachterstand is ingehaald door de deelnemer/cursist en er geen sprake meer is van wanbetaling.

Artikel 8 Annulering door de deelnemer/cursist en restitutie

8.1 De opleidingsovereenkomst die via de website (digitaal) tot stand komt, kan zonder opgave van redenen en kosteloos worden ontbonden tot een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Deze 14-dagen termijn geldt óók wanneer iemand zich binnen drie maanden voor de start van een cursus aanmeldt. Voor de overige totstandkomingen van de overeenkomsten is geen sprake van dit zogenaamde herroepingsrecht.

8.2 De deelnemer/cursist kan de aanmelding annuleren zoals bedoeld in artikel 8.1 door per e-mail of aangetekende brief aan Iconomic Network te laten weten dat de deelnemer/cursist afziet van het volgen van de opleiding/cursus. Indien de deelnemer/cursist de aanmelding voor een bootcamp/cursus niet op deze wijze annuleert, is de deelnemer/cursist verplicht om het volledige bedrag van de bootcamp/cursus te voldoen.

8.3 Indien de deelnemer/cursist de aanmelding voor een bootcamp/cursus wel tijdig, en conform het bepaalde in artikel 8.1 annuleert, zal Iconomic Network binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald opleidingsgeld.

8.4 Indien de deelnemer/cursist na aanvang van de bootcamp/cursus besluit de bootcamp/cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het betaalde opleidingsgeld plaats en is de deelnemer/cursist gehouden om het eventueel resterende opleidingsgeld te voldoen.

8.5 Indien de deelnemer/cursist, als gevolg van ziekte of ongeval, één of meerdere lessen absent is, wordt de deelnemer/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

8.6 Indien de deelnemer/cursist, als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in 1ste & 2de graad, één of meerdere lessen absent is, wordt de deelnemer/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

8.7 In geval van het overlijden van de deelnemer/cursist wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het opleidingsgeld, met aftrek van kosten voor de bootcamp/cursus tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.

8.8 De deelnemer/cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke deelnemer/cursist betaamt. De deelnemer/cursist houdt zich aan de geldende huisregels (bijlage 1) waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Indien de deelnemer/cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Iconomic Network dan wel lijf, eer of belangen van andere deelnemers/cursisten toebrengt, behoudt Iconomic Network zich het recht voor de overeenkomst met de deelnemer/cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Eenieder die vanuit Iconomic Network betrokken is bij de uitvoering van een opleiding/cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

9.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Vragen en klachten

10.1 Iconomic Network heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de bootcamp is Iconomic Network telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Iconomic Network binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Iconomic Network per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemers/cursist een antwoord kunt verwachten.

10.2 Iconomic Network doet er uiteraard alles aan om fouten in uw lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt dat dan binnen tien dagen na ontvangst startdatum. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Iconomic Network. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 11.

Artikel 11 Geschillenregeling

11.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

11.2 Geschillen tussen de deelnemer/cursist en Iconomic Network over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Iconomic Network te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de deelnemer/cursist als Iconomic Network aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

11.3 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer/cursist de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 bij Iconomic Network heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

11.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

11.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

11.6 Wanneer de deelnemer/cursist een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Iconomic Network aan deze keuze gebonden.

11.7 Wanneer Iconomic Network een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet Iconomic Network de deelnemer/cursist eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of de deelnemer/cursist daarmee akkoord gaat. Iconomic Network dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

11.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het door Iconomic Networkaan de deelnemer/cursist verstrekte cursusmateriaal/ lesmateriaal, liggen bij Iconomic Network.

12.2 Alle door Iconomic Network verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, readers, presentaties, rapporten, enz., worden na betaling van het opleidingsgeld eigendom van de deelnemers/cursist, maar zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer/cursist zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Iconomic Network worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

12.3 Iconomic Network zal als maker in de zin van de Auteurswet gelden van al het werk dat door de deelnemer/cursist tijdens de bootcamps/cursussen wordt vervaardigd. Alle rechten van de deelnemer/cursist vervallen ten aanzien van het door de deelnemer/cursist vervaardigde werk.

12.4 Iconomic Network behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Iconomic Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer/cursist.

13.2 Iconomic Network staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal. Iconomic Network aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal.

13.3 Iconomic Network is voor het overige niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Iconomic Network is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Iconomic Network zich door middel van een aansprakelijk verzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. Iconomic Network is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

13.4 Alle schade die door de deelnemer/cursist in het gebouw wordt aangericht, bijvoorbeeld schade aan meubilair of apparatuur etc. zal op de deelnemer/cursist of wettelijke bevoegde ouder of voogd worden verhaald.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Naam– adres– en e-mailgegevens van de deelnemers/cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Iconomic Network en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de bootcamp/cursussen en om de deelnemer/cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan bootcamps/cursussen verzorgd door Iconomic Network. De gegevens worden slechts aan derden verschaft indien dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van de opleiding en na toestemming van de deelnemer/cursist.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen van Iconomic Network is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Iconomic Network zal alle geschillen, die uit deze opleidingsovereenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voorleggen aan de Rechtbank Amsterdam.